Działania LOT MAZURY 2015

 1. Złożenie wniosku do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę  221 200,00zł przy współpracy z Gminą Giżycko.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnej społeczności, integracjai przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu głównie dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dla min. 200 osób w wieku 3-70 lat z terenu Gminy Giżycko (Spytkowo, Pieczonki, Doba, Kruklin, świetlica Prefarbet w Wilkasach, Upałty Małe). – wniosek niedofinansowany

 1. Złożenie wniosku do Programu Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę ok. 60 000,00zł przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Im. Bł. Jana Pawła II w Wilkasach.

Celem projekty było zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie bierności  oraz integracja w tym międzypokoleniowa 50 osób w wieku 55+ z terenu Gminy Giżycko a zwłaszcza
z miejscowości Wilkasy. – wniosek niedofinansowany.

 1. Realizacja II Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje” 24-26 kwietnia 2015r.

Celem realizacji zadania było promowanie sportu i kultury fizycznej, zdrowego stylu życia
i turystyki rowerowej
, szlaków rowerowych oraz zwiększenie wiedzy na temat walorów krajobrazowych i dziedzictwa historycznego mieszkańców i turystów.

 • Złożenie wniosku do Gminy Wiejskiej Giżycko o dofinansowanie w/w- uzyskanie dofinansowania Rajdu 800,00zł.
 • Współorganizacja z Powiatem giżyckim- uzyskanie dofinansowania 1500, 00zł.
 • Współorganizacja ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9, przeprowadzono konkurs z nagrodami na kwotę 1000,00zł.
 • Członkowie LOT MAZURY ufundowali nagrodę główną (2 rowery turystyczne) oraz inne nagrody losowane (vouchery, wejściówki, biżuterię).
 • Zawarcie umów zlecenie z 3 przewodnikami w ramach Rajdu
 1. Złożenie wniosku do Powiatu Giżyckiego Eko – Spływ LOT MAZURY – wnioskowana kwota dotacji 3 520,00zł. Odrzucony ze względu na członkostwo Powiatu w LOT MAZURY.

Celem projektu było upowszechnienie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i sportu oraz wzrost świadomości ekologicznej i bezpiecznego zachowania nad wodą 80 osób w wieku 11-70 lat z terenu Powiatu Giżyckiego oraz turystów od 01.03.2015 do 30. 06.2015r. poprzez organizację Eko- Spływu LOT MAZURY.

 1. Zawarcie Umowy Partnerskiej 28  marca 2015r. o współpracy z LOT Mazury Północne-Węgorzewo, LOT MP- Pisz i LOT „Ziemia Mrągowska”- Mrągowo, której celem jest koordynacja i wzmocnienie wzajemnych działań prowadzonych lokalnie, tak aby uzyskały wymiar regionalny obejmujący całe Mazury:
 • Realizacja wspólnych projektów z dofinansowania zewnętrznego, a zwłaszcza RPO 2014-2020.
 • Współpraca przy wprowadzeniu Karty Turystycznej obejmującej cały region.
 • Współpraca przy promocji imprez turystycznych o charakterze regionalnym, zwłaszcza na stronach internetowych partnerów.
 • Współpraca przy rozszerzeniu akcji promocyjnej „Mazury za pół ceny” na obszar całych Mazur.
 • Współpraca przy organizowaniu imprez sportowo- rekreacyjno- krajoznawczych pod wspólnym hasłem „Raj dla Aktywnych. Mazury”.
 • Współpraca przy tworzeniu nowych produktów turystycznych.
 • Reprezentacja sektora turystycznego na forum samorządowym.
 1. Uczestnictwo przedstawicieli LOT MAZURY w spotkaniach przy wypracowaniu systemu Sailpass  w ramach RPO Warmia- Mazury 2014-2020.
 1. Uczestnictwo przedstawicieli LOT MAZURY w warsztatach ekonomia wody, żywność wysokiej jakości (tu nie wiem czy ktoś był), drewno i meblarstwo, które były realizowane przez firmy Ecorys Polska i GeoProfit w Olsztynie, Ełku i Elblągu w kwietniu i maju 2015.
 1. Zainicjowanie współpracy W-M ROT- Samorządy w sprawie audycji w TVN, podpisanie umowy WM- ROT – LOT MAZURY w spr. realizacji promocji Miasta i Gminy w TVN i TVN Meteo Active 3-4 lipca 2015r. Akcja promocja Giżycko w TVN dzięki dofinansowaniu dla LOT MAZURY z W-M ROT (7,5 tys. miasto Giżycko+ 7,5 Gmina Giżycko, a 19440 tys. dołożył W-M ROT). Mamy szanse się promować w całej Polsce za niewielkie pieniądze.
 1. Zorganizowanie spotkania dla członków i sympatyków LOT MAZURY – przedsiębiorców na temat współpracy i działań, przyszłego okresu programowania PROW 2014-20 z przedstawicielami Związku Stowarzyszeń LGD9 i LGR WJM oraz sposoby aktywizacji lokalnej społeczności na przykładzie dobrych praktyk prezentowanych przez panią Annę Nowokolską – koordynatora Ekomuzeum u Jeziorowskich.
 1. Włączenie się LOT MAZURY w akcję pomocy dla Krystiana Czyrko. Odbyło się spotkanie z mamą Krystiana po którym członkowie LOT zaangażowali się w pomoc oraz przekazano przedmioty na licytację itd.
 1. Zaangażowanie LOT MAZURY w pozyskanie funduszy na udział grupy gimnazjalistówz Wilkas „Angry Deers” w Olimpiadzie Kreatywności w USA. Tutaj także odbywały się spotkania z uczniami, rodzicami dzieci.
 1. Aktywne działanie na rzecz przedsiębiorców z obszaru Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami w sprawie sprawiedliwego naliczania opłat za wywóz odpadów.
 1. Piłkarski Turniej Oldboyów o Puchar Giżycka 21.11.2015r. w Giżycku. Współorganizator : LOT MAZURY, Miasto Giżycko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku. Celem organizacji Turnieju była popularyzacja czynnego wypoczynku pośród byłych piłkarzy, weteranów oraz młodzieży posiadającej minimum 16 lat, integracja społeczna i promocja regionu.
 1. Akcja „Mazury za pół ceny” wspólnie z Lotami z Pisza, Mrągowa i Węgorzewa. Okres trwania akcji: 01.12.2015 r.- 15.03.2016 r. dla:
 • branży turystycznej (właściciele hoteli, pensjonatów, agroturystyki, usług turystycznych np. wypożyczalnie sprzętu, organizacja imprez turystycznych, itp.),
 • branży okołoturystycznej (instytucje kulturalne, naukowe, rozrywkowe, sportowe, sklepy, usługi gastronomiczne/transportowe/reklamowe/fryzjerskie i inne, salony odnowy biologicznej, itp.).

Ideą akcji jest promocja regionu w okresie zimowym połączona z obniżeniem cen o 50% na oferowany przez Państwa produkt lub/i usługę w dowolnym terminie (weekend, tydzień lub cały okres akcji). Państwa oferty zostaną zamieszczone i promowane na stronie internetowej www.mazuryzapolceny.pl oraz na Facebooku (profil Mazury za pół ceny).

 1. Wstąpienie nowych członków w poczet LOT MAZURY 2015r.- 5 nowych członków zwyczajnych.
 1. Przedstawiciel LOT MAZURY w Zarządzie W-M ROT w Olsztynie i obniżenie na wniosek LOT MAZURY składki członkowskiej dla obiektów turystycznych w W-M ROT z 3000zł do 1200zł, zależy to od wielkości ilości miejsc noclegowych.
 1. Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności w tym dla przedsiębiorców w Miłkach i Kruklankach w sprawie integracji społeczności i promocji turystycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 1. Złożenie wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie o uregulowanie bezpiecznej lokalizacji przemysłowych turbin wiatrowych wobec miejsc zamieszkania ludzi, elementów środowiska oraz w celu ochrony krajobrazu i walorów turystycznych Warmii i Mazur. Wnosiliśmy o ustalenie minimalnej 2-km odległości dla pojedynczej turbiny wiatrowej od miejsc zamieszkania ludzi oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej a także granic obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, brzegów jezior i rzek oraz korytarzy ekologicznych.
 1. Zgłoszono pana Krzysztofa Skrzypczyka- Wiceprezesa LOT GIŻYCKO na członka zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Giżycka na rok 2016 (został wybrany do zespołu).
 1. Pomoc samorządom przy tworzeniu Centrum Integracji Społecznej, członkowie LOT MAZURY wstępnie zadeklarowali, że stworzą miejsca praktyk dla podopiecznych CIS.
 1. Organizacja szkoleń dla branży turystycznej w Wilkasach.
 1. Wspólna inicjatywa LOT MAZURY oraz Wójta Gminy Giżycko pana Marka Jasudowicza w sprawie utworzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Betony w Wilkasach.
 1. Przedstawiciel LOT MAZURY- Pani Sylwia Limanowska w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Została ona powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku nr 128.2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.
 1. Złożono 2 projekty do Ministerstwa Sportu i Turystyki : 1 dot. wyznaczania i oznaczenia nowych szlaków rowerowych, odnawiana oznaczenia istniejących szlaków rowerowych w Powiecie Giżyckim na kwotę 105 508,20zł. ; 2 dot. organizacji rajdu motocyklowego w Powiecie giżyckim na kwotę 23000zł. Oba wnioski nie zostały przeznaczone do dofinansowania przez Ministra.